Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do serwisu internetowego www.facelytix.com, prowadzonego przez FACELYTIX NV (dalej zwanego „my” lub „nas”). Dbamy o naszą prywatność i niniejszym zawsze postępujemy zgodnie z postanowieniami belgijskich przepisów dotyczących prywatności.

 

 

 

1. Dane kontaktowe

 

FACELYTIX nv

Corda Campus – Corda 6

Kempische steenweg 293/35

3500 Hasselt, België

Numer rejestrowy spółki: 0667.682.078

Kontakt: info@facelytix.com

 

2. Definicje

 

 • Pliki cookie’ oznaczają niewielkie pliki przesyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej i zapisywane w przeglądarce na twardym dysku komputera użytkownika;

 

 • Dane osobowe’ oznaczają informacje związane ze zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną;

 

 • Przetwarzanie danych osobowych’ oznacza operację lub zbiór operacji dotyczących danych osobowych (które mogą lub nie mogą być wykonywane przez automatyczne procedury (bez słowa automatyczne), takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, aktualizowanie, zmiana, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, koordynowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych);

 • Dane biometryczne’ oznaczają dane dotyczące cech behawioralnych i fizjologicznych osoby. Facelytix działa z wykorzystaniem rozmów wideo, a dane biometryczne stanowią dane, które można wyekstrahować z materiału wideo. Takie cechy obejmują wyraz twarzy, mowę pozawerbalną, mowę ciała, używany język i cechy fizjologiczne;

 

 • Przetwarzanie danych biometrycznych’ oznacza operację lub zbiór operacji dotyczących danych biometrycznych (które mogą lub nie mogą być wykonywane przez automatyczne procedury, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, aktualizowanie, zmiana, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, koordynowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie towarzyszących danych osobowych);

 

 • Podmiot przetwarzający’: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, stowarzyszenie lub organ publiczny, przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, z wyłączeniem osób upoważnionych do przetwarzania danych w ramach bezpośrednich uprawnień administratora;

 

 • Administrator przetwarzania’ oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, stowarzyszenie lub organ publiczny, które – samodzielnie lub wspólnie z innymi – ustalają cele oraz prawne i techniczne środki do przetwarzania danych osobowych;

 

 • Spółka Stowarzyszona’ oznacza spółkę stowarzyszoną Facelytix według definicji określonej w art. 11 kodeksu spółek.

 

3. Cel gromadzenia danych

Facelytix NV jest zaawansowaną technologicznie firmą działającą w branży HR. Pracujemy nad przyszłością aplikacji i rozmów rekrutacyjnych oraz tworzymy oprogramowanie, które potrafi wydedukować osobowość na podstawie rozmowy wideo. Celem tego gromadzenia danych jest zbadanie, w jaki sposób możemy opracować optymalny model w celu wydedukowania osobowości na podstawie materiału wideo. Dla celów opracowania modelu o jak największej prawidłowości musimy sprawdzić, od jakich parametrów zależny jest model, np. wiek, wykształcenie itd.

Dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do badań w celu dalszego opracowywania i doskonalenia produktów programowych Facelytix NV. Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi dalszymi konsekwencjami dla użytkownika w przyszłości.

 

4. Przetwarzanie danych użytkownika

 

Z jednej strony dane użytkownika są przetwarzane w celu opracowania modelu określonego w punkcie 4, a z drugiej strony – dla celów analizy danych. W tym celu dane biometryczne opisane w definicji są wyodrębniane z materiału wideo.

 

 

5. Podmiot przetwarzający/administrator danych osobowych

5.1 Facelytix jako podmiot przetwarzający dane

 

Firma Facelytix uważana jest za podmiot przetwarzający dane osobowe i biometryczne w takim zakresie, w jakim przetwarza dane na zlecenie partnerów i użytkowników. W tym przypadku Facelytix dokłada starań w celu podejmowania odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, aby chronić dane osobowe przed zniszczeniem wskutek zdarzeń losowych lub bezprawnego działania, przed utratą wskutek zdarzeń losowych oraz przed modyfikowaniem lub dostępem do danych oraz innymi niedozwolonymi formami przetwarzania danych użytkownika.

 

5.2 Facelytix jako administrator danych

 

Firma Facelytix uważana jest za administratora danych w takim zakresie, w jakim ustala cel i sposób przetwarzania danych osobowych i biometrycznych. Punkty 6-10 włącznie mają zastosowanie do niniejszej polityki prywatności wyłącznie w przypadku, gdy FACELYTIX występuje w charakterze administratora danych.

 

6. Jakie dane są przetwarzane?

 

Z jednej strony dane osobowe przetwarzane przez Facelytix to dane przesyłane nam przez użytkownika, na żądanie lub bez żądania naszego partnera, przy korzystaniu z naszej witryny internetowej i naszej platformy (na przykład poprzez udzielanie odpowiedzi w naszych kwestionariuszach), a z drugiej strony dane, które otrzymujemy od użytkownika na podstawie jego historii przeglądania i klikania.

Dane biometryczne przetwarzane przez Facelytix stanowią cechy behawioralne i fizjologiczne, które można wydedukować na podstawie rozmowy wideo.

 

7. Cele przetwarzania danych

 

FACELYTIX NV przetwarza dane osobowe i odpowiedzi respondentów (pracowników, kandydatów do pracy, wolnych strzelców i innych osób) w następujących celach:

 • umożliwienie danej osobie dostępu do jej profilu użytkownika i towarzyszących funkcjonalności;?

 • oferowanie, dostarczanie, utrzymywanie i doskonalenie świadczenia naszych usług, w tym oferowanie informacji i wysyłanie newsletterów;

 • wykorzystywanie danych osobowych do analizy danych, tworzenia oprogramowania i doskonalenia produktów Facelytix;

 • przesyłanie (zanonimizowanych) danych osobowych do organizacji badawczych i spółek stowarzyszonych, mianowicie Thalento nv, Prato nv, Stearn nv, Actonomy nv itd., oraz wyłącznie w zakresie badań nad dalszym rozwojem i doskonaleniem produktów Facelytix NV;

 • przetwarzanie w celach historycznych, statystycznych lub naukowych;

 • przesyłanie danych do właściwych organów na ich wyraźne żądanie.

 • gwarantowanie adekwatnego funkcjonowania technicznego naszej witryny internetowej i platformy;

 • wykrywanie oszustw, błędów i/lub przestępczych zachowań oraz zapewnienie ochrony przed takimi zdarzeniami.

 

FACELYTIX NV przetwarza materiał wideo w następujących celach:

 • umożliwienie danej osobie dostępu do jej nagrania wideo;

 • wyodrębnienie danych biometrycznych na podstawie jej nagrania wideo;

 • wykorzystywanie danych biometrycznych do analizy danych oraz opracowywania i doskonalenia produktów Facelytix;

 • przesyłanie (zanonimizowanych) danych osobowych do organizacji badawczych i spółek stowarzyszonych, mianowicie Thalento nv, Prato nv, Stearn nv, Actonomy nv itd., oraz wyłącznie w zakresie badań nad dalszym rozwojem i doskonaleniem produktów Facelytix NV;

 • przetwarzanie w celach historycznych, statystycznych lub naukowych;

 • przesyłanie danych do właściwych organów na ich wyraźne żądanie.

 

8. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

8.1 Gwarancja przetwarzania danych osobowych i biometrycznych w sposób bezpieczny i zgodny z prawem

 

FACELYTIX NV zawsze przetwarza dane osobowe i biometryczne w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz wyłącznie w wyżej wymienionych, wyraźnie określonych i uzasadnionych celach.

 

Firma FACELYTIX NV wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony prywatności danych użytkownika oraz zagwarantowania ich bezpiecznego przetwarzania.

 

Mimo wprowadzenia zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych przez FACELYTIX NV w celu zapewnienia ochrony danych użytkownika, firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa lub poufności danych w obliczu ataku hakerów, innych zagrożeń lub wad zabezpieczeń.

 

8.2 Prawo odczytu i korygowania danych

 

Użytkownik ma swobodne prawo odczytu i korygowania swoich danych osobowych wobec FACELYTIX NV wyłącznie wówczas, gdy FACELYTIX NV jest administratorem danych osobowych użytkownika. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych, pod warunkiem wystarczającego zidentyfikowania swojej tożsamości.

 

8.3 Prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do marketingu bezpośredniego

 

Użytkownik może nieodpłatnie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych.

 

8.4 Prawo do usunięcia danych

 

Z uwagi na fakt, że dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do badań w celu dalszego opracowywania i doskonalenia produktów programowych Facelytix oraz do celów badań długoterminowych, mogą zostać usunięte po upływie minimum 2 lat. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje nazwisko, imię i adres e-mail na własne żądanie. Użytkownik może zlecić usunięcie dotyczących go danych osobowych, jeżeli dane te nie są już potrzebne do celów, do których były gromadzone lub przetwarzane w jakikolwiek inny sposób, jeżeli użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie i nie istnieją inne decydujące powody do przetwarzania, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem lub jeżeli usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia obowiązku ustawowego. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych.

9. Przekazanie danych do osób trzecich

 

Przekazanie danych osobowych do krajów poza Unią Europejską jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy kraje te gwarantują taki sam poziom ochrony przy przetwarzaniu danych osobowych oraz gdy obowiązują takie same lub podobne przepisy, jak postanowienia określone w belgijskich przepisach o ochronie prywatności. Gwarantujemy, że dane nie będą przesyłane do krajów trzecich, chyba że podjęte zostaną środki niezbędne dla spełnienia wymogów dotyczących ochrony określonych w belgijskich przepisach o ochronie prywatności.

10. Pliki cookie

 

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki te umożliwiają nam gromadzenie informacji na temat osób odwiedzających naszą witrynę i platformę oraz dostosowanie naszych usług do potrzeb osób odwiedzających.

 

Istnieją funkcjonalne i niefunkcjonalne pliki cookie.

 • Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego działania witryny internetowej.

 • Pliki niefunkcjonalne to pliki cookie służące do celów statystycznych, społecznościowych i komercyjnych.

 

Korzystając z naszej witryny internetowej, użytkownik akceptuje gromadzenie plików cookie.

 

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie, odmawiając udzielenia zgody na gromadzenie plików cookie i usuwając pliki cookie, które zostały już zapisane. Należy pamiętać, że zmiana ustawień przeglądarki może mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.