Privacy statement

 

Deze privacy statement is van toepassing op de website www.facelytix.com, uitgebaat door FACELYTIX NV (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywetgeving.

 

 

 

1. Contactgegevens

 

FACELYTIX nv

Corda Campus – Corda 6

Kempische steenweg 293/35

3500 Hasselt, België

Ondernemingsnummer: 0667.682.078

Contact: info@facelytix.com

 

2. Definities

 

 • Cookies’ betekent kleine bestanden die bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen;

 

 • Persoonsgegevens’ betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon;

 

 • Verwerking van persoonsgegevens’ betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven);

 • Biometrische gegevens’ betekent  gegevens over gedragskenmerken en fysiologische kenmerken van een persoon. Facelytix werkt met video interviews, en zijn de biometrische gegevens degene die uit video materiaal kan onttrokken worden. Deze kenmerken zijn gezichtsexpressies, non-verbale spraak, lichaamstaal, taalgebruik, en fysiologische kenmerken;

 

 • Verwerking van biometrische gegevens’ betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot de biometrische gegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van de bijhorende persoonsgegeven);

 

 • Verwerker’: betekent de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

 

 • Verantwoordelijke voor verwerking’ betekent elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

 • Verbonden Onderneming’ betekent een met Facelytix verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

 

3. Doel van de dataverzameling

Facelytix NV is een high-tech HR bedrijf. Wij werken aan de toekomst van solliciteren, en bouwen een software die vanuit een video interview, persoonlijkheid kan afleiden. Het doel van deze dataverzameling, is om te onderzoeken hoe we een optimaal model kunnen bouwen om vanuit video materiaal, persoonlijkheid af te afleiden. Om een zo correct mogelijk model te bouwen, moeten we onderzoeken van welke parameters het model afhankelijk zijn, vb. leeftijd, opleiding, …

Uw gegevens worden enkel voor onderzoek gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van Facelytix NV software producten. De deelname aan het onderzoek heeft geen enkele verder gevolg voor uw toekomst.

 

4. Verwerking van uw gegevens

 

Uw gegevens worden enerzijds verwerkt voor het bouwen van een model zoals beschreven in 3. en anderzijds voor data analyse. Uit het video materiaal worden daarvoor de biometrische gegevens onttrokken zoals beschreven in de definitie.

 

 

5. Verwerker/verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

5.1 Facelytix als verwerker

 

Facelytix wordt beschouwd als verwerker van de persoons- en biometrische gegevens voor zover ze de gegevens verwerkt in opdracht van partners en gebruikers.  In dit geval tracht Facelytix adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te nemen die nodig zijn voor de bescherming van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van  uw gegevens.

 

5.2 Facelytix als verantwoordelijke voor de verwerking

 

Facelytix wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoons- en biometrische gegevens bepaalt. Enkel in het geval FACELYTIX optreedt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn punten 6 tot en met 10 van deze privacy statement van toepassing.

 

6. Welke gegevens worden verwerkt?

 

De persoonsgegevens die door Facelytix verwerkt worden zijn enerzijds de gegevens die u aan ons levert wanneer u, al dan niet op verzoek van onze partner, gebruik maakt van onze website en ons platform (o.a. door het beantwoorden van vragenformulieren) en anderzijds de gegevens die wij van u ontvangen aan de hand van uw surf- en klikgedrag.

De biometrische gegevens die door Facelytix verwerkt worden zijn alle gedrags- en fysiologische kenmerken die afgeleid kunnen worden uit het video interview.

 

7. Doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden

 

FACELYTIX NV verwerkt de persoonlijke gegevens en antwoorden van respondenten (medewerkers, sollicitanten, freelancers en andere personen) voor volgende doeleinden:

 • De betrokkene toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel en de daarbij horende functionaliteiten;

 • Het aanbieden, leveren, onderhouden en verbeteren van onze dienstverlening, inclusief het aanbod van informatie en het versturen van nieuwsbrieven;

 • Gebruik van de persoonlijke gegevens voor data-analyse, software ontwikkeling en verbetering van Facelytix producten;

 • Doorgeven van (geanonimiseerde) persoonlijke gegevens aan onderzoeksinstanties en verbonden ondernemingen, met name Thalento nv, Prato nv, Stearn nv, Actonomy nv, … en dit enkel in het kader van onderzoek naar de verdere ontwikkeling en verbetering van Facelytix NV producten;

 • Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;

 • Doorgeven van gegevens aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek;

 • Het garanderen van de goede technische werking van onze website en het platform;

 • Detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;

 

FACELYTIX NV verwerkt het video materiaal voor volgende doeleinden:

 • De betrokkene toegang verschaffen tot zijn video

 • Het onttrekken van biometrische gegevens uit zijn video.

 • De biometrische gegevens worden gebruikt voor data-analyse, ontwikkeling en verbetering van Facelytix producten

 • Doorgeven van (geanonimiseerde) persoonlijke gegevens aan onderzoeksinstanties en verbonden ondernemingen, met name Thalento nv, Prato nv, Stearn nv, Actonomy nv, … en dit enkel in het kader van onderzoek naar de verdere ontwikkeling en verbetering van Facelytix NV producten

 • Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden ;

 • Doorgeven van gegevens aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek;

 

8. Rechten van de betrokkene

 

8.1 Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoons- en biometrische gegevens

 

FACELYTIX NV verwerkt persoons- en biometrische gegevens steeds op een eerlijke en rechtmatige wijze en enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

 

FACELYTIX NV heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om de privacy van uw gegevens te beschermen en om u een veilige verwerking te garanderen.

 

Hoewel FACELYTIX NV organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen heeft ingesteld om de privacy van uw gegevens te beschermen, kan FACELYTIX NV de beveiliging of vertrouwelijkheid tegen hackers, anderen of beveiligingsgebreken niet garanderen.

 

8.2 Recht op inzage en verbetering

 

Enkel indien FACELYTIX NV de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is, beschikt u ten aanzien van FACELYTIX NV over een kosteloos recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

 

8.3 Recht op verzet in geval van gebruik gegevens voor directe marketing

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens.

 

8.4 Recht op gegevenswissing

 

Gezien uw data uitsluitend dient voor onderzoek voor de verdere ontwikkeling en verbetering van Facelytix software producten, en onderzoek over lang termijn loopt, kunnen uw gegevens slechts gewist worden na een minimum van 2 jaar. Uw naam, voornaam en e-mail kan gewist worden bij elke aanvraag. U kan de wissing van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt zijn, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt en er geen andere prevalerende grond voor verwerking is, wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens.

 

 

9. Doorgeven van gegevens aan derden

 

Het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie wordt enkel toegestaan indien die landen eenzelfde beschermingsniveau waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen als die van de Belgische privacywet gelden. Wij garanderen dat er geen overdracht naar derde landen plaatsvindt zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische privacywetgeving

 

10. Cookies

 

Op deze website worden cookies gebruikt. Deze stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoekers van onze website en platform, en onze diensten aan te passen aan de wensen van de bezoekers.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele en niet-functionele cookies.

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.

 • Niet-functionele cookies zijn cookies voor statistische, sociale en commerciële doeleinden.

 

Door onze website te gebruiken aanvaardt u de opslag van cookies.

 

U kan te allen tijde de browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren en eventueel reeds geplaatste cookies te verwijderen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van de browserinstellingen effect kan hebben op de werking van de website.