OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI THALENTO® NV

Thalento® NV zobowiązuje się do zagwarantowania prywatności i ochrony danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności (zwanym dalej „Oświadczeniem o ochronie prywatności”), Thalento® NV pragnie szczegółowo poinformować uczestnika o przetwarzaniu jego danych osobowych i związanych z tym praw podczas korzystania z platformy Thalento®. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Gdy korzystają Państwo z platformy Thalento® spółka Thalento® NV uzyskuje dostęp do Państwa danych osobowych, które będą przetwarzane z poszanowaniem prywatności uczestnika oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony życia prywatnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, która od dnia 25 maja 2018 r. zostanie zastąpiona (europejskim) Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (zwanym również RODO).

Więcej informacji na temat prywatności i ochrony danych znajduje się na stronie Komisji ds. Ochrony Prywatności (zwanej również Komisją Ochrony Prywatności) za pośrednictwem linka: https://www.privacycommission.be/en..

Są Państwo informowani o każdej zmianie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W stosownych przypadkach każdy uczestnik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowej, a tym samym najbardziej aktualnej wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Thalento® NV zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności oraz danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@thalento.com.

Ostatnia aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności miała miejsce 14 maja 2018 r.

KOGO DOTYCZY NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich naszych potencjalnych/obecnych/wcześniejszych uczestników i użytkowników platformy Thalento®.

DANE KONTAKTOWE THALENTO® NV

THALENTO® nv
Corda Campus – Corda 6
Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt, Belgia
Numer rejestrowy spółki: 0830.586.452
Kontakt: info@thalento.com

CO OZNACZA...

Przetwarzanie danych osobowych

„Przetwarzanie danych osobowych” oznacza czynność lub zespół czynności związanych z danymi osobowymi (które mogą, ale nie muszą być wykonywane przez procedury automatyczne, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, zarządzanie, przechowywanie, aktualizowanie, zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, porządkowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych).

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną.

Podmiot przetwarzający

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, istniejące stowarzyszenie lub organ administracji publicznej przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych, z wyjątkiem osób upoważnionych do przetwarzania danych pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych.

Administrator danych

Administrator danych to osoba fizyczna, osoba prawna, istniejące stowarzyszenie lub organ administracji publicznej, które – samodzielnie lub wspólnie z innymi – ustalają cele oraz prawne i techniczne środki przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która korzysta z platformy Thalento® w celu zarządzania e-oceną.

Uczestnik

Uczestnikiem jest osoba fizyczna korzystająca z platformy Thalento® poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Thalento® jako podmiot przetwarzający

Spółka Thalento® jest uważana za podmiot przetwarzający dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe w imieniu swoich klientów – w tym przypadku klienci pełnią rolę administratorów danych.

Thalento® jako administrator danych

Spółka Thalento® uważana jest za administratora danych i jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie, kiedy cele i środki przetwarzania danych osobowych są jasno określone.

Przykład:

Platforma Thalento® oferuje szeroki zakres możliwości przetwarzania danych osobowych przez klientów/uczestników. Jeśli klient skopiuje Państwa dane osobowe z Thalento® z własnej inicjatywy i przetworzy je za pomocą innego medium, klient ten będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

Uczestnik, który chce skorzystać z przysługujących mu praw jako osoba, której dotyczą dane, musi każdorazowo kontaktować się z administratorem danych.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Spółka Thalento® NV powołała inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzorowanie i monitorowanie polityki prywatności i ochrony danych Thalento® w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z przysługujących w tym zakresie praw można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem strony privacy@thalento.com.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ THALENTO® NV W RAMACH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ THALENTO®?

Dane osobowe przetwarzane przez Thalento® to dane, które Państwo podają podczas korzystania z naszej platformy (np. poprzez udzielenie odpowiedzi na ankietę) bez względu na to, czy odbywa się to na prośbę naszego klienta.

Dla użytkowników Thalento®

Organizowanie e-ocen w ramach funkcji rozwoju profesjonalistów.

Thalento® przetwarza dane osobowe i dane identyfikacji elektronicznej użytkowników Thalento® w zależności od możliwości zorganizowania e-oceny na podstawie słusznego interesu Thalento®.

Thalento® przetwarza materiał zdjęciowy i inne dodatkowe dane osobowe użytkownika Thalento® w ramach identyfikacji użytkownika i funkcji tworzenia konta Thalento®. Odbywa się to po uzyskaniu zgody użytkownika.

Thalento® przetwarza umożliwiające identyfikację dane osobowe użytkownika Thalento® w kontekście relacji z klientami w celu informowania ich o innych produktach i usługach oraz umożliwienia użytkownikom Thalento® rezygnacji z subskrypcji w dowolnym czasie w oparciu o uzasadniony interes Thalento®.

Dla uczestników Thalento®

Dokonywanie e-oceny osobowości i motywacji, cech poznawczych i umiejętności, wiedzy językowej oraz technicznej.

Thalento® przetwarza dane osobowe umożliwiające identyfikację uczestnika w celu dokonania ww. e-oceny i sporządzenia odpowiednich raportów. Odbywa się to na podstawie danych osobowych, które Thalento® pozyskuje i gromadzi za pośrednictwem kwestionariuszy. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na słusznym interesie w ramach funkcji oceny zdolności pracownika do pracy.

Porównanie z wzorcem

Thalento® wykorzystuje wyniki wielu uczestników do umiejscowienia pojedynczego uczestnika między innymi uczestnikami, którzy pełnią wtedy rolę grupy odniesienia. W tym kontekście Thalento® anonimizuje lub gromadzi dane osobowe dawnych uczestników w celu rozpoznania ewentualnych grup odniesienia.

Thalento® NV przetwarza wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik jasno wyrazi na to zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania. Aby uznać zgodę za formalną, musi ona zostać udzielona dobrowolnie, wyraźnie, świadomie, i w drodze jednoznacznego działania. W razie potrzeby spółka Thalento® NV wyraźnie poprosi użytkownika o niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Zobacz: Jakie mam prawa i w jaki sposób mogę z nich korzystać?

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych świadczoną przez Google Inc. („ Google”). Thalento® NV używa Google Analytics na swojej Stronie internetowej. Thalento® NV nie przekazuje spółce Google żadnych danych osobowych. Analizując te informacje w oparciu o słuszny interes Thalento® NV uczy się, w jaki sposób strona jest używana i jak Thalento® NV może ją ulepszyć.

Informacje na temat Google Analytics: Polityka ochrony prywatnościRezygnacja z subskrypcji

KTO UZYSKUJE MOJE DANE OSOBOWE?

Thalento® NV gromadzi dane osobowe osób korzystających z platformy Thalento® w roli uczestników. Tylko w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w imieniu klienta (jako administratora danych), klient ten otrzymuje również dane osobowe uczestnika.

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody, chyba że spółka Thalento® NV jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów ustawowych lub orzeczenia sądu. Dane osobowe nie są przekazywane partnerom Thalento® NV.

CZY DANE ANONIMOWE SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW RAPORTOWANIA?

Dane anonimowe możemy wykorzystywać do celów komercyjnych lub do celów raportowania zewnętrznego. Dane anonimowe to dane osobowe, które stają się anonimowe w takim stopniu, że nie dotyczą już osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, lub są anonimowe w takim sensie, że dana osoba nie jest lub przestaje być rozpoznawalna.

JAK DŁUGO MOJE DANE mogą być przechowywane?

Thalento® NV będzie przechowywać dane osobowe tylko przez minimalny okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, z wyjątkiem przypadku rozwiązywania sporów lub gdy dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany przez prawo. Do celów statystycznych informacje nieosobowe mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Thalento® NV uznaje, że zabezpieczanie danych osobowych stanowi część ich ochrony. Thalento® NV podejmuje zatem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem lub nieuprawnionym dostępem w celu zapobieżenia ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Przekazując dane osobowe do podmiotu przetwarzającego spoza EOG Thalento® NV zawsze przestrzega warunków niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony danych w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to pliki tekstowe, które można umieścić w komputerze w celu zebrania standardowych informacji o logowaniu się w Internecie oraz informacji o zachowaniu użytkowników sieci. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia zachowań osób odwiedzających platformę Thalento® i sporządzania raportów statystycznych dotyczących platformy Thalento®.

Więcej informacji na temat polityki spółki Thalento® NV w zakresie plików cookie można uzyskać na stronie www.thalento.com/en/cookie-statement.

JAKIE MAM PRAWA I W JAKI SPOSÓB MOGĘ Z NICH KORZYSTAĆ?

Uczestnik, który chce skorzystać z przysługujących mu praw jako osoba, której dotyczą dane, musi każdorazowo kontaktować się z administratorem danych. Zobacz: kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

W jaki sposób mogę korzystać z praw administratora danych w Thalento® NV?

Można korzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@thalento.com.

Aby zapobiec nieupoważnionemu ujawnieniu Państwa danych osobowych, konieczne jest wysłanie zapytania zawierającego adres e-mail powiązany z Państwa kontem w Thalento®. Ponadto należy podać, kiedy ostatnio brali Państwo udział w ocenie na platformie Thalento® oraz dla którego klienta sporządzana była ta ocena.

Thalento® NV ma jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi na takie zapytanie. Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania wniosku przez Thalento® NV oraz pod warunkiem posiadania przez spółkę wszystkich informacji potrzebnych do realizacji wniosku.

Thalento® NV dostarczy wymaganych informacji bezpłatnie. Jeśli wnioski są nieuzasadnione lub zbyt częste, zwłaszcza gdy się powtarzają, Thalento® NV może pobrać zasadną opłatę lub odrzucić dany wniosek.

Jeśli z jakiegoś powodu uważają Państwo, że spółka Thalento® NV nie rozpatrzyła jego wniosku poprawnie, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Thalento® NV pod adresem privacy@thalento.com. Inspektor będzie współpracował z Państwem w celu znalezienia rozwiązania.

Dla pełnego zarysu sytuacji informujemy, że jeśli Thalento® NV nie odpowie na wniosek o udostępnienie danych, odmówi udzielenia takich informacji lub jeśli odpowiedź nie spełni Państwa oczekiwań, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Komisji ds. Ochrony Prywatności (Komisja Ochrony Prywatności): Drukpressstraat 35 w 1000 Bruksela lub commission@privacycommission.be.

Jakie mam prawa?

CZY MOJE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

W ramach platformy Thalento® nie zachodzi automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Go back to top of the page
  1. Enter the assessment revolution!
  2. Global study
  3. Get in Touch