OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI FACELYTIX NV

Facelytix NV zobowiązuje się do zagwarantowania prywatności i ochrony danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności (zwanym dalej „Oświadczeniem o ochronie prywatności”), Facelytix NV pragnie szczegółowo poinformować uczestnika o przetwarzaniu jego danych osobowych i związanych z tym praw podczas korzystania z platformy Facelytix . Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Platforma Facelytix jest nadal w fazie badań. Oznacza to, że uczestnicy mogą wypełnić dodatkowy kwestionariusz w celu zwiększenia ilości danych do badania.  Odpowiedzialność za dane osobowe przetwarzane w ramach dodatkowego kwestionariusza nie spoczywa na Facelytix. We wszystkich sprawach dotyczących prywatności i ochrony danych prosimy o sprawdzenie regulacji ds. ochrony prywatności u właściciela kwestionariusza.

Korzystając z platformy Facelytix, Facelytix NV uzyskuje dostęp do Państwa danych osobowych, które będą przetwarzane z poszanowaniem prywatności uczestnika oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, która od dnia 25 maja 2018 r. zostanie zastąpiona (europejskim) ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (zwanym również RODO).

Więcej informacji na temat prywatności i ochrony danych znajduje się na stronie Komisji ds. Ochrony Prywatności (zwanej również Komisją Ochrony Prywatności) za pośrednictwem linka.

Będą Państwo informowani o każdej zmianie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W stosownych przypadkach każdy uczestnik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowej, a tym samym najbardziej aktualnej wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Facelytix NV zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności oraz danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@facelytix.com.

Ostatnia aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności miała miejsce 20 czerwca 2018 r.

ZAGADNIENIA:

Kogo dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Dane kontaktowe Facelytix NV

Co to oznacza

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Kto jest inspektorem ochrony danych?

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Facelytix podczas oferowania usług Facelytix?

Kto otrzymuje moje dane osobowe?

Czy dane anonimowe są wykorzystywane do celów sprawozdawczych?

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Jakie są moje prawa i w jaki sposób mogę z nich korzystać?

KOGO DOTYCZY NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich naszych potencjalnych/obecnych/wcześniejszych uczestników i użytkowników platformy FACELYTIX.

DANE KONTAKTOWE FACELYTIX  NV

FACELYTIX  NV (hereinafter referred to as the "Facelytix")

Corda Campus - Corda 6

Kempische steenweg 293/35

3500 Hasselt, Belgium

Numer rejestrowy spółki: 0667.682.078

Kontakt: info@facelytix.com

CO TO OZNACZA...

„Przetwarzanie danych osobowych” oznacza czynność lub zespół czynności związanych z danymi osobowymi (które mogą, ale nie muszą być wykonywane przez procedury automatyczne, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, zarządzanie, przechowywanie, aktualizowanie, zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, porządkowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych);

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną.

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, istniejące stowarzyszenie lub organ administracji publicznej przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych, z wyjątkiem osób upoważnionych do przetwarzania danych pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych.

Administrator danych (osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych) to osoba fizyczna, osoba prawna, istniejące stowarzyszenie lub organ administracji publicznej, które – samodzielnie lub wspólnie z innymi – ustalają cele oraz prawne i techniczne środki przetwarzania danych osobowych.

Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która uczestniczy w ocenie Facelytix (faza badawcza), czyli w wywiadzie wideo.

Facelytix może rozpocząć projekty badawcze z (nie)zdefiniowanymi partnerami wyłącznie w celu przeprowadzenia badań nad danymi w celu ulepszenia lub rozszerzenia produktów oprogramowania Facelytix.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Facelytix jako administrator danych

Facelytix jest uważany za administratora danych i odpowiedzialny za ich przetwarzanie, ponieważ w tej fazie badań określa cel i środki przetwarzania danych osobowych.

Uczestnik, który chce skorzystać z przysługujących mu praw jako osoba, której dotyczą dane, musi każdorazowo kontaktować się z administratorem danych.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Spółka Facelytix NV powołała inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzorowanie i monitorowanie polityki prywatności i ochrony danych Facelytix w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z przysługujących w tym zakresie praw można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem strony privacy@facelytix.com.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ FACELYTIX W RAMACH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FACELYTIX ?

Biorąc udział w wywiadzie

Uczestnicząc w wywiadzie przeprowadzanym przed kamerą Facelytix, dane osobowe (nagrane wideo) będą przetwarzane przez Facelytix.  Celem tego przetwarzania są badania i analizy mające na celu opracowanie i/lub udoskonalenie produktów oprogramowania Facelytix.  Przetwarzanie to odbywa się za Państwa zgodą.

Dane te mogą być przekazywane osobom trzecim, a także do badań i analiz w celu opracowania i/lub udoskonalenia oprogramowania Facelytix.  Przetwarzanie to odbywa się również za Państwa zgodą.

Poprzez otrzymywanie danych osobowych

Facelytix może otrzymać Państwa powiązane dane osobowe, pochodzące z wypełnionego kwestionariusza.  Dane te będą przetwarzane przez Facelytix (wraz z danymi zgromadzonymi podczas wideo rozmowy) w celu zbadania i analizy tych danych i na podstawie Państwa zgody.

KTO UZYSKUJE MOJE DANE OSOBOWE?

Kiedy uczestnik bierze udział w naszym badaniu, Facelytix zbiera wszystkie dane z wywiadu wideo.

Facelytix może uruchamiać projekty ze stronami trzecimi, poprzez które udostępnia dane osobowe na takich samych warunkach, jak te określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.  Udostępnienie tych danych osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody, chyba że firma Facelytix będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub nakazu sądowego.

CZY DANE ANONIMOWE SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW RAPORTOWANIA?

Dane anonimowe możemy wykorzystywać do celów komercyjnych lub do celów raportowania zewnętrznego. Dane anonimowe to dane osobowe, które stają się anonimowe w takim stopniu, że nie dotyczą już osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, lub są anonimowe w takim sensie, że dana osoba nie jest lub przestaje być rozpoznawalna.

JAK DŁUGO MOJE DANE MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE?

Facelytix NV będzie przechowywać dane osobowe tylko przez minimalny okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, z wyjątkiem przypadku rozwiązywania sporów lub gdy dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany przez prawo. Do celów statystycznych informacje nieosobowe mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Facelytix NV uznaje, że zabezpieczanie danych osobowych stanowi część ich ochrony. Facelytix NV podejmuje zatem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem lub nieuprawnionym dostępem w celu zapobieżenia ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Przekazując dane osobowe do podmiotu przetwarzającego spoza EOG Facelytix NV zawsze przestrzega warunków niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony danych w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.

JAKIE MAM PRAWA I W JAKI SPOSÓB MOGĘ Z NICH KORZYSTAĆ?

Uczestnik, który chce skorzystać z przysługujących mu praw jako osoba, której dotyczą dane, musi każdorazowo kontaktować się z administratorem danych. Zobacz: kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

W jaki sposób mogę korzystać z praw administratora danych w Facelytix NV?

Można korzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@facelytix.com.

Aby zapobiec nieupoważnionemu ujawnieniu Państwa danych osobowych, konieczne jest wysłanie zapytania zawierającego adres e-mail powiązany z Państwa kontem w Facelytix. Ponadto należy podać, kiedy ostatnio brali Państwo udział w ocenie na platformie Facelytix.

Facelytix NV ma jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi na takie zapytanie. Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania wniosku przez Facelytix NV oraz pod warunkiem posiadania przez spółkę wszystkich informacji potrzebnych do realizacji wniosku.

Facelytix NV dostarczy wymaganych informacji bezpłatnie. Jeśli wnioski są nieuzasadnione lub zbyt częste, zwłaszcza gdy się powtarzają, Facelytix NV może pobrać zasadną opłatę lub odrzucić dany wniosek.

Jeśli z jakiegoś powodu uważają Państwo, że spółka Facelytix NV nie rozpatrzyła jego wniosku poprawnie, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Facelytix NV pod adresem privacy@facelytix.com. Inspektor będzie współpracował z Państwem w celu znalezienia rozwiązania.

Dla pełnego zarysu sytuacji informujemy, że jeśli Facelytix NV nie odpowie na wniosek o udostępnienie danych, odmówi udzielenia takich informacji lub jeśli odpowiedź nie spełni Państwa oczekiwań, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Komisji ds. Ochrony Prywatności (Komisja Ochrony Prywatności): Drukpressstraat 35 w 1000 Bruksela lub https://www.dataprotectionauthority.be/.

Jakie mam prawa?

Go back to top of the page
  1. Enter the assessment revolution!
  2. Global study
  3. Get in Touch