DE PRIVACYVERKLARING VAN FACELYTIX NV


Facelytix is nog steeds in onderzoeksfase. Dit betekent dat het mogelijk kan zijn dat deelnemers een aantal aanvullende vragenlijsten doorlopen om een ​​referentie dataset op te bouwen. De verantwoordelijkheid van de persoonsgegevens die door deze aanvullende vragenlijsten worden verwerkt, ligt niet bij Facelytix, maar ligt bij het bedrijf dat de aanvullende vragenlijsten aanbiedt. Voor alle zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, raadpleeg hun privacyverklaring.

Door gebruik te maken van het Facelytix platform, krijgt Facelytix NV je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de deelnemer en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening

Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) .

Van zodra wij deze Privacyverklaring wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien van toepassing zal je als deelnemer opnieuw gevraagd worden kennis te nemen van de nieuwe en dus meest recente versie van deze Privacyverklaring.

Facelytix NV spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via privacy@facelytix.com.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 21 juni 2018

SUBJECTS

 

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

CONTACTGEGEVENS FACELYTIX NV

WAT BETEKENT …

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

WIE IS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR FACELYTIX VERWERKT BIJ HET AANBIEDEN VAN DE FACELYTIX DIENSTEN?

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

 

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële/huidige/voormalige deelnemers en gebruikers van het Facelytix platform.

CONTACTGEGEVENS FACELYTIX NV

FACELYTIX NV (hereinafter referred to as the "Facelytix")
Corda Campus - Corda 6
Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt, Belgium
Company number 0667.682.078
Contact: info@facelytix.com

WAT BETEKENT …

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven).

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken

Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een deelnemer is een individu die gebruik maakt van het Facelytix platform door middel van het beantwoorden van vragen en het video interview.

Facelytix kan onderzoeksprojecten opstarten met (on)gedefinieerde partners met als enig doel onderzoek te doen op deze gegevens om Facelytix-softwareproducten te verbeteren of uit te breiden.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Facelytix als verwerker

Facelytix wordt beschouwd als verwerker van de persoonsgegevens voor zover ze persoonsgegevens verwerkt in opdracht van haar klanten, waarbij deze klanten fungeren als verantwoordelijke voor verwerking.

De deelnemer die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

WIE IS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Facelytix NV heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als taak heeft het toezien en bewaken van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Facelytix m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Via privacy@facelytix.com kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en dat voor al jouw vragen die verband houden met privacy en gegevensbescherming m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens en de uitoefening van jouw rechten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR FACELYTIX NV VERWERKT BIJ HET AANBIEDEN VAN DE FACELYTIX DIENSTEN?

Door het video-interview af te nemen

Bij het deelnemen aan een video-interview van Facelytix, worden de persoonlijke gegevens (opgenomen video) door Facelytix verwerkt. Het doel van deze verwerking is voor onderzoek en analyse met als doel Facelytix-softwareproducten te ontwikkelen en/of te verbeteren. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 
Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan derden, ook om onderzoek en analyse uit te voeren met als doel Facelytix-softwareproducten te ontwikkelen en/of te verbeteren. Deze verwerking is ook gebaseerd op uw toestemming.

Door persoonlijke gegevens te ontvangen

Facelytix kan referentie-persoonsgegevens ontvangen, opgebouwd uit een externe beoordeling. Deze gegevens worden verwerkt door Facelytix (samen met de gegevens die tijdens het video-interview zijn opgebouwd) om deze gegevens te onderzoeken en te analyseren en zijn gebaseerd op uw toestemming.

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer een deelnemer deelneemt aan ons onderzoek, verzamelt Facelytix alle gegevens uit het video-interview.

Facelytix kan projecten met Derden starten bij wie het persoonlijke gegevens deelt onder dezelfde voorwaarden als in deze privacyverklaring zijn vastgelegd. Het delen van deze gegevens met derden is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Facelytix NV daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Facelytix NV zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

Facelytix NV erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Facelytix NV gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet Facelytix NV dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Facelytix NV de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

De deelnemer die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.  Zie: wie is verantwoordelijk voor verwerking.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen bij Facelytix NV als verantwoordelijke van verwerking?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar privacy@facelytix.com

Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen met vermelding van het e-mailadres dat gekoppeld is aan je Facelytix-account.   Daarnaast vragen we je te vermelden wanneer je de laatste keer deelgenomen hebt aan een assessment binnen het Facelytix platform, alsook voor welke klant.

Facelytix NV heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Facelytix NV je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Facelytix NV zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Facelytix NV een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Facelytix NV het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Facelytix NV je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je contact opnemen met de functionaris van gegevensbescherming van Facelytix NV via privacy@facelytix.com waarna hij samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Facelytix NV niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Welke rechten kan ik uitoefenen?

Go back to top of the page
  1. Enter the assessment revolution!
  2. Global study
  3. Get in Touch